Dzień V nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Człowiek prostego serca

Błogosławiony Ojcze Edmundzie, Ty odkryłeś wartość i piękno Ewangelicznej prostoty i w jej duchu kształtowałeś wspólnoty Służebniczek. Chciałeś, by były one czytelnymi świadkami Ewangelii, widomymi znakami Chrystusa działającymi w swoim Kościele. Ostatnie polecenie, które dałeś siostrom przed swoją śmiercią, dotyczyło właśnie prostoty: „przede wszystkim prostotę zalecam”. Ojcze, Ty sam byłeś człowiekiem prostego serca, byłeś jak „nizina otwarta, na której Duch Święty zwykł się rozlewać” – wyjednaj nam u Boga ducha prostoty i pokory w myśleniu, mówieniu i działaniu. Pragniemy być dziecięco proste wobec Boga, ludzi i codziennych spraw. Naucz nas być prostymi, a więc dostępnymi w stylu życia, słowie, geście, aby ci, którzy do nas przychodzą, doświadczali gościnności, jaką Ty także wszystkich obdarzałeś. Potrzeba nam pokory i prostoty, prosimy Cię, wyjednaj nam ją u Boga. Niech nasze drogi do Boga i do człowieka będą proste w życiu i w służbie. Amen.